Betsafe

M贖su vrtjums

Jaunajiem klientiem 100 bonuss + 100 bezriska griezieni

Betsafe

Vairk par kazino

Mjas lapa www.betsafe.lv

Dibints 2006

Licence Latvijas

Min Depoz蘋ts 20

Sples 700+

Par

Liela sp躁u automtu izvle

Daudz un da鱉di bonusa piedvjumi

Liela sporta likmju izvle

Pret

Ierobe鱉ots klientu atbalsta darba laiks

Iespjams, ka iepriek禳 jau esi kaut ko dzirdjis par Betsafe kazino, jo iepriek禳 tas darbojs zem Triobet z蘋mola. Betsafe interneta kazino savu darb蘋bu uzska 2006.gad, un vairku gadu laik 禳蘋 kazino vietne k躁uvusi par vienu no iem蘋躁otkajm online sp躁u vietnm daudziem Latvijas spltjiem. Esam apkopoju禳i svar蘋gko informciju par Betsafe kazino vietn, sp躁u piedvjumu, bonusiem, klientu atbalsta dienesta darb蘋bu un citiem svar蘋giem punktiem, kurus nepiecie禳ams zint ikvienam, kur禳 vlas izm耀int 禳蘋s kazino vietnes piedvjumu. Vai tev ir vrts re耀istrties un veikt depoz蘋tu 禳aj kazino? Pc 禳蘋 apskata izlas蘋禳anas tu noteikti varsi g贖t atbildi uz 禳o svar蘋go jautjumu.

  • Bonusi un piedvjumi
  • Sples
  • Live kazino
  • Mobilais kazino
Kazino vrtjums 9/ 10

Betsafe sp躁u piedvjums

Betsafe regulri r贖pjas par to, lai spltjiem tiktu piedvtas jaunks kazino sples no labkajiem sp躁u izstrdtjiem pasaul. eit vienuviet iespjams atrast vairk k 700 da鱉dus sp躁u automtus, kuri b贖s atbilsto禳i jebkurai gaumei. eit iespjams izbaud蘋t sples no tdiem sp躁u izstrdtjiem k NetEnt, Evolution Gaming un daudziem citiem. L蘋dztekus tam, 禳eit varsiet izm耀int ar蘋 populrkas galda sples, kr禳u sples, veikt sporta likmes uz populrkajiem sporta notikumiem, izm耀int populro blekd鱉eku un pokeru, k ar蘋 izm耀int savu veiksmi live kazino. Izklaidts 禳eit jut蘋sies ikviens gan iescji, gan ar蘋 profesionli spltji.

Gad蘋jum, ja esi pieradis izm耀int kazino sples no mobilajm ier蘋cm, Betsafe piedvjums tevi noteikti sps uzrunt, jo visas sples 禳eit iespjams izm耀int ar蘋 no mobilajm ier蘋cm, svar蘋gkais ir stabils interneta pieslgums. Td veid varsi izm耀int sples gan dab, gan mjs, gan braucot sabiedriskaj transport. At禳譟ir蘋b no fiziskajiem kazino, online kazino spl禳ana ir daudz rtka.

  • Sp躁u automti
  • Bakara
  • Blekd鱉eks
  • Pokers
  • Rulete
  • Video Pokers

Betsafe piedvtie bonusi

Ikviena kazino piedvjum varsi atrast da鱉dus 蘋pa禳os piedvjumus, kas 躁auj izm耀int sples vl izdev蘋gk. Ja re耀istrsies 禳aj kazino pirmo reizi, saemsi 100 EUR atmaksu un 50 bezmaksas griezienus. T ir lieliska iespja ieg贖t naudas l蘋dzek躁us, kurus izlietot kazino spls, neriskjot ar saviem naudas l蘋dzek躁iem. Ikviens Latvijas kazino piedv 禳da veida bonusus, tpc pirms re耀istr禳ans kd no tiem, ir vrts sal蘋dzint bonusu piedvjumus, lai atrastu savai situcijai atbilsto禳ko variantu. M贖su kazino sal蘋dzin禳anas vietn atrad蘋si visu nepiecie禳amo informciju, kas nepiecie禳ama, lai nek躁贖d蘋gi izdar蘋tu pareizo izvli.

Betsafe klientu atbalsta dienests

Betsafe klienti norda, ka 禳蘋s kazino vietnes klientu atbalsta dienesta darb蘋ba ir vrtjama k 躁oti laba. Ar klientu atbalsta dienesta darbiniekiem ikvienam ir iespja sazinties viu nord蘋taj darba laik. Darbadiens to iespjams dar蘋t laik no plkst. 10:00 l蘋dz 23:00, savukrt ned躁as nogal no plkst. 12:00 l蘋dz 21:00. Betsafe mjaslap atrad蘋siet online atu, kas ar蘋 ir trkais veids, k ieg贖t atbildes uz sev interesjo禳iem jautjumiem. Klientu dienesta darbinieki run gan latvie禳u, gan krievu valod, tpc varsiet ieg贖t pal蘋dz蘋bu abs valods. Ir iespja sazinties ar蘋 telefoniski, zvanot uz 80005352, savukrt e-pastu iespjams nos贖t蘋t uz [email protected] Jau nord蘋taj darba laik klientu atbalsta darbinieki sniegs jums atbildes uz uzdotajiem jautjumiem. Interneta kazino ikvienam ir pieejama ar蘋 BUJ sada躁a, kur atrad蘋si atbildes uz sev interesjo禳iem jautjumiem. T ir viena no trkajm iespjm, k atrast atbildes uz kdu no jautjumiem.

Betsafe depoz蘋ta un naudas izmaksas politika

Ja vlies re耀istrties Betsafe kazino vietn, protams, ir svar蘋gi saprast kd veid iespjams veikt depoz蘋tu. Betsafe kazino to 躁auj veikt, izmantojot nor譟inu karti vai bankas prskait蘋jumu. Veicot depoz蘋tu ar Swedbank, Citadeli vai SEB banku, netiks iekasta komisijas maksa. Minimlais depoz蘋ts, izmantojot kdu no 禳蘋m metodm, ir 5 EUR. Savukrt, ja veiksi naudas iemaksu ar kred蘋tkartes pal蘋dz蘋bu, tiks iekasta komisijas maksa 2.5% apmr, gad蘋jum, ja depoz蘋ta apmrs b贖s mazks par 50 EUR. Veicot depoz蘋tu ar bankas prskait蘋jumu, minimlais depoz蘋ts ir 10 EUR.

Svar蘋gi atcerties to, ka Betsafe piedv veikt naudas izmaksu tikai ar to pa禳u metodi, kuru izmantojt, lai veiktu depoz蘋tu. Miniml laimesta izmaksa ir 10 EUR. Izmantojot kred蘋tkarti k laimesta izmaksas veidu, miniml laimesta izmaksa b贖s 30 EUR. Laimesta izmaksa var aizemt 1-3 darba dienas, atkar蘋b no izvlts izmaksu metodes. Atceries ar蘋 to, ka kazino darbiniekiem ir ties蘋bas piepras蘋t tavu personu apliecino禳u dokumentu, lai prliecintos par tavu identitti. Gad蘋jum, ja spltjs veiks laimesta izmaksu, kas ir lielka par diviem t贖ksto禳iem, kazino veiks papildus dro禳蘋bas prbaudi. Ja laimesta apmrs neprsniedz 720 EUR, tas tiek uz kontu izmaksts nekavjoties, savukrt, ja laimests prsniedz 禳o summu, nauda spltja kont tiek ieskait蘋ta 24 stundu laik no piepras蘋juma br蘋鱉a.

Secinjumi par Betsafe

Ja neesi izm耀injis Betsafe piedvjumu, iesakm to izm耀int, jo 禳is kazino ir spltjiem draudz蘋gs un kvalitat蘋vs!

Pievienojies